• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Lleida
 • Precio:
  El preu del màster és el preu públic establert cada any per la Generalitat de Catalunya. Orientativament el preu és de 46.50€/crèdit.
 • Comienzo:
  Octubre 2018
 • Lugar:
  Pda. Caparrella, s/n
  Lleida 25192
  España
 • Duración:
  60 ECTS
 • Idioma:
  El Master se imparte en CATALÁN-CASTELLANO
 • Titulación:
  Màster Universitari Gestió Esportiva (Universitat de Lleida)

Presentación

Preinscripció: del 7 juliol al 15 de setembre
Matrícula: 5 i 6 d’octubre

El Màster Oficial en Gestió Esportiva està organitzat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i certificat per la Universitat de Lleida (UdL).

Està reconegut com a títol OFICIAL als efectes acadèmics de les titulacions oficials de postgrau adaptades a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior), un sistema comú de crèdits compatibles, criteris i metodologies comparables, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació de l’alumnat al mercat laboral europeu; i per tant gaudeix de validesa acadèmica oficial per a tota la Unió Europea.

Algunes de les classes d’aquest programa es faran a l’INEFC Barcelona

Requisitos

Los requisitos de admisión son los establecidos por el Real Decreto 1393/2007 donde se determina el acceso a los másteres oficiales.

Vía 1. Título universitario oficial español. (Graduado, licenciaturas, ingenierías, arquitecturas, diplomaturas, ingenierías técnicas, arquitecturas técnicas).

Vía 2. Título universitario extranjero homologado (la homologación corresponde al Ministerio).

Vía 3. Titulación no homologada pero con nivel de formación equivalente al título de grado español y siempre que en el país expedidor del título faculte para el acceso a los estudios de posgrado. En este caso, la persona interesada deberá presentar un documento emitido por la universidad donde obtuvo el título que le da acceso o bien por la autoridad competente de aquel país que acredite que este título permite acceder a estudios de posgrado. Posteriormente la gestión corresponde a la Universidad de Lleida. El/la coordinador/a del Máster y el Órgano responsable del POP tendrán que comprobar estos requisitos antes de admitir a los estudiantes con titulación no homologada.

Dirigido

El Màster està dirigit a totes les persones que el seu objectiu sigui: a) la inserció laboral en l’àmbit de la gestió esportiva o b) la millora de les seves competències professionals. Per això perquè el màxim nombre de persones puguin beneficiar-se de la nostra oferta s’ofereix un model amb dues opcions:

Objetivos

1. Oferir un programa formatiu d’especialització en gestió esportiva adaptat a les noves exigències del model de formació postgraduada oficial del sistema universitari espanyol i adaptat a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).

2. Respondre a les necessitats actuals del fenomen esportiu entre les quals s’inclou l’especialització dels professionals de la gestió esportiva en cadascun dels àmbits específics de l’esport.

3. Oferir als participants al Màster, dos itineraris diferents de formació. Un d’ells de caràcter professionalitzador dirigit essencialment a la inclusió al mercat de treball professional i un altre de caràcter investigador dirigit essencialment a aquells que vulguin obtenir el títol de Doctor.

4. Oferir els coneixements i les tècniques de recerca suficients per desenvolupar un treball de cerca en l’àmbit de la gestió esportiva.

5. Oferir una formació exhaustiva de cadascuna de les diferents sortides professionals que ofereix actualment la gestió esportiva.

Programa

ASSIGNATURA 1. FONAMENTS DE LA GESTIÓ ESPORTIVA

Sent la primera assignatura que es cursarà en el Màster suposa, bàsicament, els fonaments en què tot gestor/a esportiu hauria de sostenir-se per un procedir tècnicament professional i responsable.

Assignatura obligatòria.

Unitat 1. Ciències de les organitzacions

Unitat 2. Aspectes jurídics de la gestió esportiva

Unitat 3. Disseny de projectes

Unitat 4. Ètica en la gestió esportiva

ASSIGNATURA 2. HABILIADADES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA

El gestor/a esportiu ha de caracteritzar-se pel domini d’habilitats directament vinculades a potenciar i optimitzar els recursos propis del seu entorn: la pròpia organització -planificació estratègica-, els seus treballadors –capital humà-, la seva economia –gestió financera i màrqueting i patrocini esportiu.

Assignatura obligatòria.

Unitat 5. Gestió de capital humà

Unitat 6. Planificació estratègica

Unitat 7. Gestió financera

Unitat 8. Màrqueting i patrocini esportiu

ASSIGNATURA 3. INSTRUMENTS PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA

Varis són els instruments que el gestor/a esportiu haurà de conèixer i dominar pel seu esdevenir professional, tots ells sobradament justificats per garantir una direcció i gestió d’èxit i de màxima exigència.

Assignatura obligatòria.

Unitat 9. Habilitats directives

- Coaching i competències del lideratge:

Gestió del temps i l’estrès

Tècnica de negociació i resolució de conflictes

Tècnica de conversa

Adreça d’equips i reunions

- Gestió de la informació i la comunicació

- Comunicació i parlar en públic

- Desenvolupament de la marca personal

Unitat 10. Comunicació i protocol

Unitat 11. Espais, equips i materials esportius

Unitat 12. Qualitat dels serveis

ASSIGNATURA 4. GESTIÓ DE L’ESPORT EN ELS DIFERENTS ÀMBITS PROFESSIONALS

Són varis els àmbits professionals en els quals un gestor/a esportiu pot especialitzar-se. El programa de Màster ofereix tres especialitzacions: administracions públiques i entitats associatives, entitats comercials i esport i turisme.

Assignatura optativa. Cada alumne/a haurà d’escollir i avaluar-se d’una especialitat, àdhuc podent assistir a totes les especialitats.

Unitat 13. Organització d’esdeveniments i activitats esportives

- Grans esdeveniments esportius

- Esdeveniments esportius locals

- Activitats esportives

Unitat 14: Organització d’entitats esportives: administracions públiques, entitats associatives i entitats comercials

- Anàlisis d’organitzacions esportives

- Maneres de gestió d’entitats esportives

- Disseny de productes i serveis esportius

Unitat 15: Esport i turisme

- Diagnòstic de projectes turístic esportius

- Turisme i desenvolupament local

- Creació de productes i experiències turístiques

- La qualitat com a element de diferenciació del producte turístic: certificacions i distincions

ASSIGNATURA 5. PRÀCTIQUES EXTERNES

Sense dubte la millor oportunitat per entrar en contacte amb una organització esportiva per viure i experimentar el dia a dia de la mateixa. Un procés del tot necessari per complementar la formació acadèmica.

ASSIGNATURA 6. PROJECTE FINAL DE MÀSTER

Procés que permet que el futur gestor/a desenvolupi de manera pausada el seu propi projecte el qual li serveixi per madurar totes les competències i habilitats perfeccionades al llarg de la seva formació en el Màster.

Salidas profesionales

En finalitzar el nostre màster estaràs preparat per realitzar:

- Consultories esportives

- Direcció i gestió d’organitzacions esportives: administracions públiques, organitzacions comercials i associacions esportives.

- Gestió d’esdeveniments esportius.

- Gestió d’instal·lacions esportives, equips esportius i centres esportius.

- Especialista en esport i turisme.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...