• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Horario:
  Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
 • Titulación:
  Màster en Dret Fiscal Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d´avaluació establert.

Dirigido

El màster està dirigit a professionals en exercici (llicenciats en Dret, econòmiques, empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

Objetivos

La realització d’aquest màster neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complert del sistema estatal i autonòmic, que els permetin resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

Programa

MÒDUL I  : LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS
Llei General Tributària
•    Contingut, fonts i principis
•    Interpretació i aplicació de la norma tributària
•    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
•    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
•    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
•    Extinció del deute: pagament i prescripció.
Procediment tributari
•    Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
•    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
•    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.
•    Sistema sancionador tributari.
•    Infraccions i sancions administratives tributàries.
Inspecció Tributària
•    Procediment d’Inspecció (I): Inici,  tramitació i finalització del procediment, durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
•    Procediment d’Inspecció (II): Durada del mateix. Lloc i documentació de les actuacions inspectores.
•    Simulació d’una inspecció real. Casos pràctics.
Delicte fiscals.

Ponents:
- Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli. Advocat
- Artur Gasch Brosa. Cap d´Equip de la Unitat Regional d´Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l´AEAT de Catalunya
- Jose M. Tovillas Morán. Secretari del Departament de Dret Financer i Tributari UB
- Silvia Cano Arteseros. Diputació de Barcelona com a Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).
MÒDUL II  : IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
Impost sobre la Renda de les persones físiques  
•    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
•    Fet imposable, exempcions i no subjecció. Meritació i període impositiu.
•    Quantificació (I) base imposable i classes de rendiments.
•    Quantificació (II) base liquidable, quota, deduccions.
•    Tributació de la família, mínims, reduccions i tributació conjunta.
•    Gestió i obligacions formals.
Ponents:
- Àngels Postils Lanfranco. Advocada
- Artur Gasch Brosa. Jefe de Equipo de la Unidad Regional de Actuaciones Especiales de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Catalunya
MÒDUL III: IMPOST SOBRE SOCIETATS I FISCALITAT DELS NO RESIDENTS
Impost sobre Societats
•    Fet imposable i exempcions.
•    Subjectes passius.
•    Base imposable (I): resultat comptable i fiscal.
•    Base imposable (II): ingressos i despeses deduïbles.
•    Base imposable (III): valoracions, operacions vinculades.
•    Quantificació: tipus, quota, deduccions i bonificacions.
•    Règims especials: societats patrimonials, empreses de reduïda dimensió i operacions de reestructuració empresarial.
•    Obligacions formals.
Introducció a la fiscalitat dels no residents
•    Normativa interna
•    Planificació fiscal internacional: doble imposició i tractats internacionals.
•    Principals problemes que planteja la fiscalitat internacional
Ponents:
- Albert Giralt Català. Advocat
- Enrique Seoane Smith. Inspector d´Hisenda de l´Estado.Inspector Financer i Tributari. Inspector de Duanes i Impostos Especials
MÒDUL IV: IVA,  IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS
IVA
•    Fets imposables, exempció i no subjecció.
•    Subjectes passius.
•    Delimitació de l’IVA amb l’impost sobre transmissions patrimonials.
•    Quantificació: base, tipus, repercussió i deducció.
•    Adquisicions intracomunitàries de bens.
•    Règims especials
•    Obligacions formals: facturació.
Impostos locals
•    Impost sobre activitats Econòmiques.
•    Impost  sobre Bens Immobles
•    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
•    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
•    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.
Altres impostos
•    Impostos duaners.
•    Impostos Especials.
Ponents:
- Raúl Martínez González. Inspector d´Hisenda-Cap d´Equip d´Inspecció.
- Miquel Gaya Arjalaguer. Inspector d´Hisenda
- Rafael Olañeta Fernández-Grande. Doctor en Dret a la Universitat de Barcelona
- Marilo Pardo Serrano. Assessora Fiscal
MÒDUL V:     IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I  IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
Impost sobre Successions i Donacions
•    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
•    Fet imposable i subjectes.
•    Quantificació: base imposable, reduccions, base liquidable, tarifa i quota.
•    Meritació i prescripció.
•    Fiscalitat de l’empresa familiar.
•    Assegurances de vida i donacions.
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats
•    Les tres modalitats de l’impost: Transmissions Patrimonials Oneroses, Actes Jurídics Documentats i Operacions Societàries.
•    Operacions més comuns.
•    Principals problemes pràctics: Llei de Mercat de Valors, comprovació de valors, prescripció, etc
Ponents:
- M. Cristina Arranz Martí. Advocada. Tècnic superior del servei d’atenció al contribuent
- Josep Antoni Cuervo Tejero. Cos Superior Oficina Tècnica de la Inspecció Territorial a Barcelona de l’Agència Tributària de Catalunya

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...