• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Horario:
  Dimarts i dijous de 18 a 21 hores
 • Titulación:
  Màster en Dret dels Negocis

Presentación

El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats mercantilistes, professors universitaris i altres juristes amb una dilatada experiència en les seves respectives matèries que els permeten donar una visió pragmàtica i realista dels temes analitzats.

Comitè Científic:
Josep M. Balcells Cabanas. Advocat
José M. Rojí Buqueras. Advocat
Alejandro Payá Pujado. Advocat

Dirigido

El Màster s’adreça principalment als advocats lliberals i advocats d’empresa interessats en assolir un aprenentatge profund, actualitzat i pràctic de totes aquelles àrees del dret, que convergeixen i configuren el modern Dret dels Negocis, imbuint-los dels coneixements jurídics i pràctics més útils i necessaris en aquest àmbit.

Objetivos

L’objectiu principal del Màster de Dret dels Negocis és la formació pràctica del jurista en totes aquelles àrees del dret que avui en dia es consideren imprescindibles per l’advocat mercantilista i d’empresa. Així, partint de les tres àrees cabdals del dret mercantil: a) el Dret de Societats, b) el Dret de la contractació, c) el Dret de la competència i de Propietat industrial i noves tecnologies, el programa tracta de cobrir també altres aspectes més específics del Dret dels negocis, sovint imprescindibles, com ara el Dret concursal, el dret processal bàsic, el dret fiscal i laboral més essencial. El mercat de valors i les qüestions penals i mediambientals vinculades a les responsabilitats de les empreses, entre d’altres. En definitiva, s’examinen des d’una perspectiva privatista i pràctica de les principals figures jurídiques de l’actual dret dels negocis que afecta a l’activitat empresarial i comercial.

Programa

MÒDUL I. SOCIETATS MERCANTILS
Introducció
L’instrument públic i la seva funció en el Dret dels negocis.
ESTRUCTURA ORGÀNICA
Registre Mercantil i societats mercantils
Funcionament de la Junta General
Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració
Deures dels administradors
Administrador de fet
Responsabilitat dels administradors
Drets del soci
Impugnació d’acords socials
Supòsit pràctic: Conflicte amb minoritaris
FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ
Grups de Societats
Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens
Modificació d’estatuts: Augment de capital
Modificació d’estatuts: Reducció de capital
Comptes anuals i aplicación del resultat
Dret d’informació de socis
Auditors i auditoria de comptes: Aspectes legals i econòmics
Reestructuració empresarial: Fusions
Reestructuració empresarial: Escissió i aportació de branca d’activitat
Reestructuració empresarial: Cessió global. Transformació
Reestructuració empresarial: cas pràctic de fusió
Separació i exclusió de socis
Dissolució i liquidació de societats
Consells pràctics per a la redacció dels estatuts socials. Supòsit pràctic: Constitució d’una societat exprés.
Supòsit pràctic. Funcionament de la Junta General. Elaboració de la llista de socis.
Sol·licitud d’informació prèvia i simultània.
Exercici del Dret de vot. Redacció de l’Acta de la Junta
MÒDUL II. CONTRACTACIÓ MERCANTIL
Aspectes generals
La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació
Consells pràctics en la redacció de contractes
Consells pràctics en la negociació de contractes
Medis de pagament
La contractació amb condicions generals
Incorporació i control del contingut
Clàusules abusives i protecció del consumidor
Determinació de la llei aplicable a les obligacions i contractes
Clàusules sobre competència judicial i arbitratge
Remeis enfront de l’incompliment contractual
Nul·litat i terminació dels contractes
Normativa contra la morositat en les operacions comercials
Introducció als procediments de reclamació de deutes
Assegurança de responsabilitat
Responsabilitat contractual i extra-contractual
Supòsit pràctic d’incompliment de contracte
Supòsit practic: Redacció d’un contracte transaccional per a solucionar la disputa anterior.
CONTRACTES ESPECÍFICS
Contractes de compravenda mercantil i subministrament. Incoterms.
Contracte de comissió. Contracte d’agència.
Contracte de distribució. Contracte de franquicia.
Contractes d’arrendament de local de negoci i d’empresa. Contractes d’arrendament financer: Leasing i renting.
Contractes de garantía.
Contractes bancaris.
Contractes d’assegurança.
Contractes de transport.
Contractes immobiliaris i de gestió d’actius immobiliaris.
Contractes de prestació de servei.
Transmissió d’accions i de participacions
Restriccions a la lliure transmisibilitat d’accions i participacions
Contractes de compravenda d’empresa (I)
Contractes de compravenda d’empresa (II)
Contractes de joint venture i aliances estratègiques
Supòsit pràctic de compravenda d’empresa.
Protocol familiar i la seva publicitat
Altres pactes parasocials
Introducció al Dret del Mercat de Valors
Mercats alternatius (MAB)
Emissions de valors negociables (OPV/OPS) i operacions del mercat secundari (OPAS)
MÒDUL III. COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I NOVES TECNOLOGIES
Competència i publicitat
Defensa de la competencia: acords restrictius i abús de posición dominant, control de les concentracions i dels ajuts públics, òrgans i procediment, indemnització per danys i perjudicis
Competència deslleial: tipología d’actes deslleials, accions i procediment d’aplicació
Publicitat: actes de publicitat il·lícita i normativa especial, accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat
Propietat industrial i intel·lectual
Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini, accions i procediments de protecció.
Creacions industrials: Patents i secrets empresarials, accions i procediment de protecció.
Propietat intel·lectual: Drets d’autor, obres protegides; software I audiovisual, accions i procediment de protecció
Contractes de propietat industrial
Contractes de propietat intel·lectual
Noves tecnologies
Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic
Protecció de dades
MÒDUL IV. RÈGIM MULTIDISCIPLINAR DELS NEGOCIS
ASPECTES CONCURSALS
Crisis de l’empresa: prevenció i solucions
Declaració del concurs
Administració concursal
Informe de l’administració concursal
Fases del concurs: Conveni i liquidació
Qualificació i responsabilitat dels administradors
Efectes del concurs sobre el deutor i els crèdits
Efectes del concurs sobre els contractes
Reforma concursal i refinançament d’empreses: Declaració del concurs
ASPECTES PROCESSALS
Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: Acumulació d’accions mercantils i civils
Processos ordinaris i execució.
Problemàtica de la prova
Tutela judicial del crèdit: Procesos monitori i canviari
Mesures cautelars
Mecanismes alternatius de resolución de conflictes: Funcionament de l’arbitratge (I), Funcionament de l’arbitratge (II)
Acció d’anul·lació de l’arbitratge, mediació empresarial
ASPECTES FISCALS
Responsabilitat tributària de societats i administradors socials
Impostos directes: Impost de Societats i IRPF
Procediments tributaris
Impostos indirectes: IVA i Impost sobre Transmisions Patrimonials
Fiscalitat de les operacions societàries
Fiscalitat internacional
ASPECTES LABORALS
El contracte de Treball
La representació dels treballadors a l’empresa
Les vicissituds del contracte de treball
La negociació col·lectiva
Aspectes administratius
Dret urbanístic
Dret mediambiental
Contractació pública
Aspectes generals dels sectors regulats
ASPECTES PENALS
Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance
Delictes societaris
Delicte de blanqueig de capitals
Insolvències punibles
Altres delictes econòmics (I)
Altres delictes econòmics (II)
ASPECTES COMPTABLES
Reforma comptable: harmonització internacional del sis

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...