• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Mallorca, 283 (Centre de Formació)
  Barcelona 08037
  España
 • Horario:
  Dimarts i dijous de 18 a 21 hores
 • Titulación:
  Màster en Advocacia Penal Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d´avaluació establert (tres proves orals trimestrals en divendres).

Presentación

Comitè Científic:
Cristina Rodriguez Orriols. Advocada
Miguel Capuz Soler. Advocat
Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat.

Dirigido

El Màster en Advocacia penal, és un curs d’especialització dirigit a tots els professionals del dret, que tinguin interès en aprofundir en conceptes teòric i essencialment pràctics dins de l’àmbit del Dret Penal, així com ples llicenciats en Dret que busquin una formació continuada de qualitat i l’actualització i consolidació dels seus coneixements.

Objetivos

Una de les finalitats essencials és proporcionar metodologia, eines i recursos eminentment útils per tal de poder defensar els interessos dels justiciables en l’exercici de la professió.
Per aconseguir aquestes finalitats comptem amb un grup de professionals qualificats per transmetre experiència i coneixements, i des dels diferents punts de vista, donat que hi col·laboren com a personal docent, magistrats, fiscals i advocats especialistes en dret penal, avalats per una llarga trajectòria en l’exercici professional.

Programa

Mòdul I. Els processos penals. Drets i garanties constitucionals amb incidència en el procés. Pràctica processal.
•    Introducció; estructura del procés; el procés penal com a problema constitucional: construcció del procés a partir dels drets constitucionals; el procés degut: drets constitucionals i principis configuradors. Garanties de la funció jurisdiccional: submissió a la llei, independència, inamovibilitat i responsabilitat: la seva projecció processal. El Jutge imparcial, dret al Jutge natural, la contaminació processal. L’ articulació constitucional del Ministeri Fiscal. La seva configuració legal i estatutària.
•    La jurisdicció criminal.
•    Garanties de l’activitat processal de les parts. L’article 24 CE. Catàleg exprés de drets, drets innats, diferents manifestacions en la configuració de drets i deures processals a la llum de la doctrina del Tribunal Constitucional.
•    La detenció i la presó preventiva.
•    Drets constitucionals a l’activitat investigadora i probatòria. Drets constitucionals en joc. La tensió constitucional i el principi de proporcionalitat, de necessitat i de menor lesivitat.
•    Prova il·lícita. Prova prohibida. La connexió d’ antijuricitat.
•    Nul·litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss L.O.P.J
•    Fase intermèdia del procediment. Sobreseïment de les actuacions.
•    El plenari.
•    Recursos. Prova en segona instància.
•    Judicis ràpids.
•    La Justícia de menors.
•    Judici amb jurat.
•    Recurs de cassació. Recurs d’empara.
•    Execució penal
•    Cooperació jurídica internacional

Mòdul II.  Regles generals del Llibre I del Codi Penal i la seva aplicació pràctica: delictes, persones responsables, penes i altres conseqüències de la infracció penal.
•    Iter Criminis. Autoria i participació (arts. 15 a 18 i 28 a 31 CP)
•    Definició del delicte. Comissió per omissió.  Imprudència (10,11 i 12 CP)
•    L’Error. Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i agreujants. (arts. 14, 20, 21 i 22 CP)
•    Penes. Regles d’aplicació. Formes substitutives de l’execució de les penes privatives de llibertat. (arts. 32 i ss, 61 i ss, i 80 i ss CP)
•    Responsabilitat civil “ex delicte” ( arts. 116 i ss CP)
•    Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i la pena. Concurs de lleis i de delictes. Delicte continuat. (arts. 130 a 135, 8 i 74 i ss CP)

Mòdul III. Delictes contra les persones i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat, intimitat i honor).
•    Homicidi i les seves formes. L’avortament.
•    Delictes contra la integritat física: Lesions doloses; Lesions imprudents;Renyina tumultuària; Manipulació genètica; Responsabilitat civil en els delictes contra la vida i la integritat física.
•    Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral. Detencions il·legals i segrests; Amenaces; Coaccions; Delicte contra la integritat moral; Tortures.
•    Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
•    Violència domèstica.
•    Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
•    Delictes contra l’honor.

Mòdul IV.  Protecció penal del patrimoni. Infraccions contra Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors.
•    Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
•    De les defraudacions. Estafa. Apropiació indeguda.
•    Insolvències punibles.
•    Propietat intel·lectual i Industrial.
•    Delictes relatius al mercat i als consumidors.
•    Delictes societaris.
•    Recaptació i conductes afins. Blanqueig de capitals.
•    Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
•    Delictes contra els drets dels treballadors.

Mòdul V. Ordenació del territori i Medi Ambient. Conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva.
•    Delictes contra l’ordenació del territori.
•    Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
•    Delictes contra la salut pública.
•    Delictes contra la seguretat del tràfic.
•    Falsejament.

Mòdul VI. Delictes contra l’Administració pública, l’Administració de Justícia i contra la Constitució i l’ordre públic.
•    Delictes contra l’Administració Pública.
•    Delictes contra l’Administració de Justícia.
•    Delictes contra l’ordre públic.
•    Delictes contra la Constitució.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...